Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.1
Tandrup Water Solutions Nederland B.V. is gevestigd te Dordrecht, ingeschreven aldaar in het handelsregister onder nummer 55373488.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten, bestellingen en opdrachten van/aan/met Tandrup Water Solutions Nederland B.V. en/of haar groepsmaatschappijen.

1.3
Diensten, bestellingen en opdrachten gelden als erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden en genoemde specifieke voorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling en uitdrukkelijk van de hand wijzing conform artikel 6:225 lid 3 BW, van eventuele algemene of bijzondere condities van de opdrachtgever.

1.4
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg – en/of aanvullende diensten, bestellingen en/of opdrachten van/aan/met de opdrachtgever.

1.5
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Tandrup Water Solutions Nederland B.V., alsmede diegene die voor Tandrup Water Solutions Nederland B.V. werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder artikel 1.7.

1.6
Alle diensten, bestellingen en opdrachten van/aan/met Tandrup Water Solutions Nederland B.V. worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tandrup Water Solutions Nederland B.V.

1.7
Tandrup Water Solutions Nederland B.V. is bevoegd diensten, bestellingen en/of opdrachten, althans werkzaamheden, transacties en overeenkomsten aan derden over te dragen of te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken (van zaken of hulpmiddelen) van derden.

 

Artikel 2. Levertijd

2.1
De door Tandrup Water Solutions Nederland B.V. opgegeven (op- en/of af)levertijden zijn slechts indicatief.

2.2
Tenzij de redelijkheid zulks gebiedt, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, opschorting van zijn verplichtingen of schadevergoeding.

 

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

3.1
De eigendom van (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en opdrachten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan Tandrup Water Solutions Nederland B.V. verschuldigd is, heeft voldaan.

3.2
Het risico ter zake van de (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en producten, gaat reeds op het moment van de (op- en/of af)levering op de opdrachtgever over en opdrachtgever is gehouden zich hiervoor deugdelijk te verzekeren.

3.2
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat
niet zal doen, is Tandrup Water Solutions Nederland B.V. gerechtigd de (op- en/of af)geleverde/te leveren diensten, bestellingen en opdrachten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden, die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of te doen weghalen.

 

Artikel 4. Garantie

4.1
Tandrup Water Solutions Nederland B.V. verleent geen garantie op de door haar (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten. Tandrup Water Solutions Nederland B.V. verplicht zich te houden aan de garantiebepalingen van de fabrikant / toeleverancier.

4.2
Alle garantieaanspraken vervallen, indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten, dan wel de geleverde zaken niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de oorspronkelijke bestemming.

4.3
Niet-nakoming door de opdrachtgever van een van diens contractuele verplichtingen jegens Tandrup Water Solutions Nederland B.V., ontheft Tandrup Water Solutions Nederland B.V. van haar garantieverplichtingen.

4.4
Gebreken aan de (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en opdrachten, welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend ter beoordeling van Tandrup Water Solutions Nederland B.V., hetzij hersteld, dan wel door een nieuwe levering vervangen.

4.5
Behoudens de verleende garantie geldt voor Tandrup Water Solutions Nederland B.V. geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.

 

Artikel 5. Intellectuele rechten

5.1
De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten, bestellingen en opdrachten die Tandrup Water Solutions Nederland B.V. in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Tandrup Water Solutions Nederland B.V. of bij de derde van wie Tandrup Water Solutions Nederland B.V. het recht heeft verkregen deze diensten, bestellingen en opdrachten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

5.2
Indien naar het oordeel van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. aannemelijk is dat door Tandrup Water Solutions Nederland B.V. onder de overeenkomst (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten inbreuk maken op enig recht van een derde, zal Tandrup Water Solutions Nederland B.V., naar eigen keuze, de (op- en/of af) geleverde producten terugnemen tegen terugbetaling van het betaalde, dan wel zal Tandrup Water Solutions Nederland B.V. de desbetreffende diensten staken, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan, of zorg dragen dat opdrachtgever gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde producten of diensten of daarmee naar redelijk oordeel van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. gelijkwaardige producten of diensten ter beschikking stellen. Iedere verdergaande verplichting van Tandrup Water Solutions Nederland B.V.., verplichting tot verdere nakoming en/of enige verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

5.3
Opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

Artikel 6. Betaling

6.1
De in een prijslijst, offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.2
Indien Tandrup Water Solutions Nederland B.V. met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Tandrup Water Solutions Nederland B.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden of te vernietigen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.3
Gefactureerde bedragen zijn zonder aftrek of korting opeisbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet toegestaan een beroep te doen op enig opschrotingsrecht of verrekeningsrecht.

6.4
Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Tandrup Water Solutions Nederland B.V. niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Bezwaren tegen de (hoogte van) de facturen schort de betalingsverplichting niet op, ook niet indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. Iedere achterstallige betaling leidt tot het vervallen van de overeengekomen termijn en heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van het totaal aan gefactureerde bedragen tot gevolg.

6.5
Betaling van facturen door verrekening en/of schuldvergelijking is niet toegestaan.

6.6
Na het verstrijken van 30 kalenderdagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.7
Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, naast de opeisbare wettelijke handelsrente en naast eventuele schade.

6.8
Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle met inning van enige vordering op opdrachtgever verband houdende buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 350,- exclusief BTW.

6.9
Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt aan haar
schuldeisers of anderszins blijk niet insolvabel te zijn, is enige door opdrachtgever verschuldigde prestatie onmiddellijk opeisbaar.

6.10
Indien de opdrachtgever verzuimt vooruit te betalen of zekerheid te stellen en Tandrup Water Solutions Nederland B.V. redelijke twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van opdrachtgever, heeft Tandrup Water Solutions Nederland B.V. het recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en haar recht op vergoeding van vervangende en aanvullende schadevergoeding geldend te maken.

6.11
Indien en voor zover opdrachtgever de overeengekomen dienst, bestelling en/of opdracht niet meer (op- en/of af) geleverd wenst te hebben, is opdrachtgever niettemin het gehele verschuldigde aan Tandrup Water Solutions Nederland B.V. verschuldigd tot dat de overeenkomst beëindigd is door rechtsgeldige opzegging.

 

Artikel 7. Tekortkomingen en aansprakelijkheid voor schade

7.1
Voor al de overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden geldt dat de uitvoering door Tandrup Water Solutions Nederland B.V. geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.2
Indien Tandrup Water Solutions Nederland B.V. door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort.

7.3
Indien de niet-toerekenbare tekortkoming zestig kalenderdagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze langer dan negentig kalenderdagen zal duren, kunnen partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op (schade)vergoeding.

7.4
Tandrup Water Solutions Nederland B.V. is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen schade ten gevolge van gestelde productaansprakelijkheid ex afdeling 3 van titel 3 boek 6 BW) indien de opdrachtgever en/of degene die de vordering instelt, bewijst dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten, behoudens genoemd opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor door Tandrup Water Solutions Nederland B.V. ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, alsmede door Tandrup Water Solutions Nederland B.V. ingeschakelde derden.

7.5
Indien, en voor zover, Tandrup Water Solutions Nederland B.V. aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. in geval van vertraging, verlies of schade, dan wel anderszins, beperkt tot het factuurbedrag waar de opdracht betrekking op heeft, doch niet hoger dan € 5.000,- per dienst, bestelling of opdracht, doch nimmer meer dan € 25.000,- per bewezen en met bewijsstukken gestaafde schade, per gebeurtenis en/of serie van gebeurtenissen, ook die van aansprakelijkheid betreffende meerdere diensten, bestellingen en/of opdrachten, waarbij dit bedrag als zijnde de totale schadevergoeding over de
betrokken belangen zal worden verdeeld naar rato van de geleden schade.

7.6
Tandrup Water Solutions Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van:

7.7
Elke aansprakelijkheid van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. of door haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, vervalt indien niet voor het beëindigen van de werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie moest worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke tekortkoming en/of onrechtmatige daad opmerkzaam zijn gemaakt. Indien dat niet mogelijk zou zijn, vervalt alle voornoemde aansprakelijkheid indien Tandrup Water Solutions Nederland B.V. niet binnen zestig kalenderdagen na het ontstaan van de vordering schriftelijk aansprakelijk is gesteld.

7.8
Alle aanspraken jegens Tandrup Water Solutions Nederland B.V. en/of jegens haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, verjaren door tijdsverloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering, en voor zover nog relevant, vervallen ze in elk geval door tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij voordien de vordering in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter of tijdige arbitrage is aangevangen.

a) omstandigheden buiten haar controle zoals:
– gevallen van buitenkomend onheil, waaronder stormen, overstromingen, brand, ziektes en ongevallen, mist, sneeuw of vorst, stakingen, daden van publieke vijanden, stakingen, embargo’s, luchtgevaren, lokale twisten of burgerlijk oproer;
– nationale of lokale ontregelingen van het internet-, lucht- of wegverkeer;
– latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de opdracht.

b) nalatigheden/vertraging door de opdrachtgever of die van derde partijen zoals:
– het niet-naleving van contractuele verplichtingen, alsook die voortvloeien uit de van toepassing zijnde verdragen, voorwaarden en condities;
– een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke overheid, douane, of anderszins.

c) de inhoud van de opdracht, enig door de opdrachtgever verstrekte goed, of enig voortbrengsel uit de uitgevoerde opbracht, dat een verboden goed is, dan wel een ander goed dan vermeld of juist niet is vermeld, of een gevaarlijk goed zonder dat dit vooraf aan Tandrup Water Solutions Nederland B.V. kenbaar is gemaakt, ook al heeft Tandrup Water Solutions Nederland B.V. het per vergissing aanvaard.

 

Artikel 8. Vrijwaring

8.1
Opdrachtgever vrijwaart Tandrup Water Solutions Nederland B.V. van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tandrup Water Solutions Nederland B.V. toerekenbaar is.

8.2
Indien Tandrup Water Solutions Nederland B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Tandrup Water Solutions Nederland B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tandrup Water Solutions Nederland B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 9. Recht- en forumkeuze

9.1
Op de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met opdrachtgever, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

9.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

9.3
De rechter van de vestigingsplaats van Tandrup Water Solutions Nederland B.V. is uitsluitend bevoegd kennis te nemen ter zake geschillen.

 

Artikel 10. Wijzigingen/afwijkingen

10.1
Mocht enige, naar het redelijk oordeel van opdrachtgever wezenlijke, bepaling in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Tandrup Water Solutions Nederland B.V. te allen tijde het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder algemene of bijzondere condities van opdrachtgever, zullen slechts gelden indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.